Setup chương trình Adobe Photoshop CS5

Sau khi setup chương trình Adobe Bridge CS5, tiếp theo chương trình Adobe Photoshop CS5 cũng phải setup sau khi install.
Mở chương trình Adobe Photohop CS5.
Trên hàng menu bar chọn Edit => Preferences => General…
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

1: Chọn bảng General trong khung bên trái.
Bên phải hàng chữ Image Interpolation: Chọn Bicubic Sharper (best for reduction): Setup áp dụng cho trường hợp làm ảnh nhỏ để lưu hành trên mạng internet. Trường hợp làm ảnh lớn hơn file ảnh bạn đang xử lý bạn nên chọn Option: Bicubic Smoother (best for enlargement).
Trong khung Options chọn thêm tiện ích sau còn toàn bộ giữ mặc định:
Zoom with Scroll Wheel
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

2: Chọn bảng File Handling trong khung bên trái.
Trong khung File Compatibility:
Maximize PSD and PSB File Compatibility: Chọn Always còn toàn bộ giữ mặc định.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

3: Chọn bảng Performance trong khung bên trái.
Trong khung Memory Usage.
Available RAM: 3382 MB = Tổng số Ram hiện tại không sử dụng.
Ideal Range: 1860 – 2435 MB = Từ 1860 đến 2435 MB Ram có thể sử dụng cho chương trình .
Let Photoshop Use: 2435 MB (71%) = Chọn 2435 MB sử dụng chạy chương trình Adobe Photoshop.
Trong khung History & Cache:
History States: Chọn 99 bước, lưu giữ trong Ram.
Cache Levels: Giữ mặc định là 4
Trong khung Scratch Disks:
Sử dụng C:\ Drive.
Trong khung GPU Settings:
Sử dụng card đồ hoạ đang trong máy.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

4: Chọn bảng Cursors trong khung bên trái.
Trong khung Painting Cursors:
Full Size Brush Tip: Chọn
Show Crosshair in Brush Tip: Chọn
Trong khung Other Cursors: Giữ mặc định là Standard.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

5: Chọn bảng Units & Rulers trong khung bên trái.
Trong khung Units:
Rulers: Chọn Inches hoặc Cm tuỳ theo người sử dụng.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

6: Chọn bảng Plug-In trong khung bên trái.
Trong khung Extension Panels:
Chọn Load Extension Panels.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

7: Chọn bảng Type trong khung bên trái.
Trong khung Type Option:
Font Preview Size: Chọn Large.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

8: Chọn bảng 3D trong khung bên trái.
Trong khung Available VRAM: 1006
Let Photoshop Use: 1006 MB (100%) sử dụng toàn bộ số Ram của card đồ hoạ.
Trong khung Interactive Rendering:
Chọn OpenGL.
Nhấn OK.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Viet Pham

 

Additional information

Search