Sử dụng Photoshop CS5 (phần 4)

Trên hàng menu bar: Image => Image Size…
Trong hộp thoại Image Size có hai khu vực: Pixel Dimensions và Document Size.
Pixel Dimensions: Giảm hoặc Tăng Pixel cho ảnh.
Trong khu vực Document Size: Size của tấm ảnh.
Theo ảnh trong bài size ảnh dự định sẽ là 14 X 22 inches, nhưng trên thực tế Size ảnh chỉ có 18.72 X 12.48 inches.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Khi muốn in được ảnh lớn mà không bị bể pixels thì phải kiên nhẫn tăng pixels lên từ từ theo các công đoạn như sau.
Trong hộp thoại Image Size chọn ba Option sau:
Scale Styles – Constrain Proportions – Resample Image:
Dưới cùng bảng chọn: Bicubic Smoother (best for enlargement)
Trong khung Pixel Dimensions:
Thay đổi pixels thành percent. Width: 105
Nhấn OK.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo ảnh trong bài tiếp tục tăng pixels thêm ba lần nữa như bước nêu trên: Thông số cuối cùng có được như hình dưới.

VNNPhoto

Lúc này chiều ngang ảnh 22.757 inches và chiều dọc ảnh 15.169 inches, tiếp theo là Crop tấm ảnh cho đúng theo nhu cầu là 14 X 22 inches.
Trong hàng menu bar phía trái chọn Crop Tool, trên hàng menu option trong khung Width: 22 in. Trong khung Height: 14 in. Trong khung Resolution: 300 pixels/inch
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Di chuyển Crop Tool sang tấm ảnh và Crop theo bố cục của tấm ảnh.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Sau khi đã Crop tấm ảnh 14 X 22 inches muốn kiểm tra Size ảnh:
Trên hàng menu bar: Image => Image Size…
Trong khu vực Document Size:
Width: 22 inches
Height: 14 inches
Resolution: 300 pixels/inch
Nhấn Cancel sau khi đã thấy đúng Size ảnh.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Chuyển đổi ảnh từ 16 Bits/Chanel sang 8 Bits/Chanel

Trên hàng menu bar: Image => Mode => 8 Bits/Channel
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Tăng thêm Sharpen cho tấm ảnh

Có hai cách làm tăng thêm nét cho tấm ảnh, sử dung Unsharp Mask hoặc Hight Pass, chọn một trong hai cách làm tăng thêm sharp cho tấm ảnh.

1: Sử dụng Unsharp Mask

Trong panel LAYERS bên phải phía dưới của chương trình, lúc này chỉ còn Background.
Trên hàng menu bar: Layer => Duplicate Layer…
Trong hộp thoại Duplicate Layer… => Nhấn nút OK
Trong panel LAYERS chọn Background copy.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng menu bar: Filter => Sharpen => Unsharp Mask…
Trong hộp thoại Unsharp Mask: Có ba thanh trượt.
Amount: Tỷ lệ Sharpen đưa vào ảnh từ 0% đến 500% (mặc định là 50%)
Radius: Tỷ lệ vùng của Sharpen từ 0 đến 250 pixels (mặc định là 1.0)
Threshold: Khởi điểm của Sharpen từ 0 đến 255 levels (mặc định là 0)
Theo ảnh trong bài:
Amount: 100%
Radius: 3.0 pixels
Threshold: 0
Nhấn nút OK
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong panel LAYERS có thể dùng Opacity làm giảm độ Sharpen nếu thấy ảnh nét quá, hoặc có thể làm lại bước trên tăng Radius lên 4.0 hay 5.0 nếu thấy ảnh không được nét.
Trên hàng menu bar: Layer => Flatten Image

2: Sử dụng High pass

Trong panel LAYERS bên phải phía dưới của chương trình, lúc này chỉ còn Background.
Trên hàng menu bar: Layer => Duplicate Layer…
Trong hộp thoại Duplicate Layer… => Nhấn nút OK
Trong panel LAYERS chọn Background copy.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng menu bar: Filter => Other => High pass…
Trong hộp thoại High pass: Duy nhất có một thanh trượt
Radius: Tỷ lệ vùng của Sharpen từ 0 đến 250 pixels (mặc định là 10.0)
Theo ảnh trong bài:
Radius: 3.0 pixels
Nhấn nút OK
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong panel LAYERS đang chọn Background copy.
Trong khung Blending mode: Soft Light – Hard Light – Linear Light: Chọn một tuỳ theo từng tấm ảnh.
Theo ảnh trong bài:
Blending mode: Chọn Linear Light
Trong panel LAYERS dùng Opacity: Đưa tỷ lệ Sharpen vào ảnh 75%
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng menu bar: Layer => Flatten Image

Thay đổi Profile từ RGB sang sRGB

Hiện tại Profile của ảnh là Adobe RGB (1998). Khi mang đi in phải chuyển đổi sang Profile của máy in hoặc chuyển đổi Profile sang sRGB.
Trên hàng menu bar: Edit => Convert to Profile…
Trong hộp thoại Convert to Profile:
Trong khung Source Space: Color Profile hiện hành của tấm ảnh.
Trong khung Destination Space: Chọn sRGB IEC61966-2.1
Trong khung Conversion Options:
Engine: Adobe (ACE)
Intent: Perceptual
Mặc định chọn hai option sau:
Use Black Point Compensation và Use Dither.
Nhấn nút OK
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Thay đổi định dạng file cho máy in

Trên hàng menu bar: File => Save As…
Trong windows Save As:
Save in: Tìm ổ đĩa lưu giữ ảnh.
File name: Cho file ảnh một cái tên.
Format: Tìm chọn JPEG [*.JPG;*.JPEG;*.JPE]
Color: Mặc định phải chọn là ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1
Nhấn nút Save.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows JPEG Options:
Trong khung Image Option: Quality: Sử dụng từ số 1 đến số 12, vấn đề là chất lượng và dung lượng của ảnh sẻ thay đổi.
Thanh trượt Quality kéo hết sang phải => large file.
Quality: 12 Maximum = Lưu trữ tối đa chất lượng ảnh, dung lượng ảnh hiển thị dưới chữ Preview = 19.1M
Trong khung Format Options: Mặc định chọn là Baseline (“Standard”)
Nhấn nút OK.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Xử Lý ảnh lưu hành trên internet

Hiện nay trên internet có nhiều quy định size cho tấm ảnh tuỳ theo từng webpage, có web yêu cầu chiều rộng hay chiều dọc tối đa 640 pixels hoặc 800 pixels, hoặc tuỳ theo người đưa ảnh lên, tuy nhiên tấm ảnh có dung lượng lớn thì người duyệt web phải đợi lâu mới xem được ảnh, ảnh lớn thì có giá trị trong in ấn nên cũng dễ bị sử dụng sai mục đích, theo VNNphoto thì không làm size nhỏ hơn 640 pixels, và không làm size lớn hơn 800 pixels, không cho dung lượng ảnh lớn hơn 200k.
Bắt đầu làm tấm ảnh size 640 pixels, và dung lượng ảnh không lớn hơn 200k.
Trên hàng menu bar chọn Image => Image Size…
Trong windows Image Size:
Trong khu vực Pixel Dimensions: (phía trên)
Trường hợp tấm ảnh chiều ngang lớn hơn chiều dọc: Trong khung Width: Chọn 640 còn khung Height chương trình sẽ tự động cho một con số thích hợp theo size của tấm ảnh.
Trường hợp tấm ảnh chiều dọc lớn hơn chiều ngang: Trong khung Height: Chọn 640 còn khung Width chương trình sẽ tự động cho một con số thích hợp theo size của tấm ảnh.
Trong khu vực Document Size: Giữ mặc định không thay đổi.
Chọn 3 Option sau:
1: Scale Styles
2: Constrain Proportions
3: Resample Image:
Trong khung dưới cùng chọn: Bicubic Sharper (best for reduction)
Nhấn nút OK.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Tới giai đoạn này có hai cách lưu giữ file ảnh để chọn lựa.
Cách thứ nhất là Save for Web & Devices…
Cách này thì có thể xóa hay giữ toàn bộ dữ liệu của tấm ảnh (EXIF), như ngày tháng chụp, Exposure, Lens, Aperture, Model máy cũng như Serial máy v.v…
Cách thứ hai là Save As
Cách này thì giữ lại toàn bộ dữ liệu trong file ảnh.
Bây giờ bắt đầu lưu giữ file ảnh bằng cách thứ nhất như sau:

Trên hàng menu bar chọn File => Save for Web & Devices…
Trong windows Save for Web & Devices Lưu ý: 8 Option sau đây:
1: Phía trái trên cùng của window có 4 tab, Original, Optimized, 2-Up và 4-Up, chọn 4-Up.
2: Chọn JPEG = Định dạng cho file ảnh.
3: Chọn Embed Color Profile = Kèm theo Profile cho file ảnh
4: Convert to sRGB = Định dạng Profile cho file ảnh
5: Quality: Thay đổi từ 50% đến 100%
6: Khi thay đổi số trong khung Quality = Lưu ý: không cho dung lượng ảnh lớn quá 200k nếu ảnh lớn hơn 200k thì giảm Quality xuống.
7: Metadata: Chọn All = Giữ tất cả những dữ liệu của file ảnh khi nén thành JPEG file.
8: Quality: Bicubic Sharper = Giữ nét trong quá trình nén file.
Nhấn Save.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Save Optimized As:
Save in: Tìm ổ đĩa dùng lưu giữ ảnh.
File name: Cho file ảnh một cái tên.
Format: Images Only (giữ mặc định không thay đổi)
Settings: Default Settings (giữ mặc định không thay đổi)
Nhấn nút Save.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Cách thứ hai là Save As

Cách này phải giữ lại toàn bộ dữ liệu trong file ảnh vì không có option để xóa bỏ dữ liệu trong file ảnh.
Bây giờ bắt đầu lưu giữ file ảnh bằng cách thứ hai Save As như sau:
Sau khi đã làm Image Size, và chuyển Profile cho tấm ảnh từ vùng mầu Adobe RGB sang vùng mầu sRGB IEC61966-2.1 như đã hướng dẫn ở trên.
Trên hàng menu bar chọn File => Save As…
Trong windows Save As:
Save in: Tìm ổ đĩa dùng lưu giữ ảnh.
File name: Cho file ảnh một cái tên.
Format: Tìm chọn JPEG [*.JPG;*.JPEG;*.JPE]
Color: Mặc định phải chọn là ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1
Nhấn nút Save.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows JPEG Options:
Trong khu vực Image Option: Quality: Sử dụng từ số 1 đến số 12, vấn đề là chất lượng và dung lượng của ảnh sẻ thay đổi, nhưng cũng không nên để dung lượng hiển thị phía tay phải dưới chữ Preview quá 200k.
Trong khu vực Format Options: Mặc định chọn là Baseline (“Standard”)
Nhấn nút OK.
(Theo hình dưới)

VNNPhoto

Viet Pham

 

Additional information

Search