Sử dụng Photoshop CS5 (phần 3)

Bước 8: Sử dụng Black & White (chuyển ảnh mầu thành đen trắng)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Black & White.
Trong panel LAYERS có một layer mới Black & White 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Black & White.
Trong hộp thoại Black & White có sáu mầu bên trong sáu thanh trượt:
Trong hộp thoại Black & White có hai cách chỉnh:
Cách một dùng những mặc định đã chỉnh sẵn trong menu, dùng chuột nhấn vào mũi tên trong khung Default.
Trong menu có 12 mặc định Black & White đã chỉnh sẵn.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Cách hai là Custom (tự chỉnh): Trong menu chọn Default hoặc một trong mười hai mặc định đã chỉnh sẵn, rồi tiến hành chỉnh sửa thêm.
Trong hộp thoại Black & White chọn bàn tay => Đưa chuột sang tấm ảnh chọn vùng ảnh muốn làm sáng hay tối thêm, nhấn chuột trái và di chuyển chuột sang trái làm tối vùng ảnh, hoặc di chuyển chuột sang phải làm sáng vùng ảnh.
Sau khi đã hoàn tất tấm ảnh mầu thành Black & White, muốn tạo tone mầu cho tấm ảnh:
Trong hộp thoại Black & White chọn Tint.
Lúc này tấm ảnh đã chuyển sang tone mầu mặc định, nếu không thích tone mầu này click chuột vào khung mầu bên cạnh chữ Tint và tìm chọn cho ảnh một tone mầu khác.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong Windows Select target color: Nhấn chuột vào nút Color Libraries: Trong này có nhiều mặc định đã tạo sẵn trong menu Book: Tìm và chọn một mầu rồi nhấn nút OK.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong bài này không chuyển tấm ảnh sang Black & White, nên bỏ qua bước này.
Đóng bảng hiện hành (Black & White) sang bước kế tiếp

Bước 9: Sử dụng Photo Filter (hoà trộn mầu)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Photo Filter.
Trong panel LAYERS có một layer mới Photo Filter 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Photo Filter.
Trong hộp thoại Photo Filter có hai cách lấy mầu làm Filter:
Cách một từ trong menu Filter: Có hai nhóm mầu chính Warming Filter và Cooling Filter, và một số Filter mầu đã được chỉnh mặc định tuỳ theo từng tấm ảnh mà chọn lựa, bao gồm hai mươi mầu.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Cách hai là Custom (tự chỉnh): Click chuột vào khung mầu bên cạnh chữ Color: Và tìm chọn cho ảnh một Filter mầu khác trong bảng mầu Select filter color rồi nhấn nút OK.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo ảnh trong bài chỉnh Filter RGB = R: 213 – G: 175 – B: 108
Phía dưới là thanh trượt Density: Cho tỷ lệ phần trăm của mầu ứng dụng vào tấm ảnh giữ mặc định là 25%
Trong panel LAYERS: Trong khung Opacity: Cho tỷ lệ ứng dụng vào tấm ảnh 25% (tuỳ theo từng tấm ảnh)
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Photo Filter) sang bước kế tiếp

Bước 10: Sử dụng Channel Mixer (chỉnh mầu sắc)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Channel Mixer.
Trong panel LAYERS có một layer mới Channel Mixer 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Channel Mixer.
Trong hộp thoại Channel Mixer trong khung Output Channel: Có ba kênh mầu: RGB = Reds – Greens – Blues, chọn từng kênh mầu để điều chỉnh (tuỳ theo từng tấm ảnh).
Theo ảnh đang làm Output Channel: Chọn kênh mầu Red.
Phía dưới có ba thanh trượt: Red – Green – Blue (ba thanh mầu này là tổng hợp màu trong kênh mầu Red)
Red: Mặc định là 100%. Theo ảnh đang làm cần giảm đi nên chọn 98%
Green: Mặc định 0%. Giữ mặc định.
Blue: Mặc định 0%. Theo ảnh đang làm cần tăng nên chọn 2%
Lưu ý: Trong ba thanh Red – Green – Blue tuỳ biến tăng giảm, nhưng đáp số cuối cùng phải là Total: +100%
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Tới đây tấm ảnh đã làm qua mười bước căn bản, nhưng trên thực tế tấm ảnh chỉ làm có chín bước, tuỳ theo từng tấm ảnh mà áp dụng cho từng bước, khi thu hình có những điểm đã thu được đến mức thượng thừa, nên có những bước không cần thiết phải áp dụng để xử lý cho tấm ảnh.
Bây giờ phải lưu trữ tấm ảnh sau khi đã làm qua các bước xử lý căn bản.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng menu bar: File => Save As…
Hộp thoại Save As xuất hiện, trong khung Save in: Tìm nơi lưu giữ file ảnh.
File Name: Đặt tên cho file ảnh
Format: Photoshop [*.PSD;*.PDD]
Trong khung Save Options:
Save: Mặc định chọn Layers
Trong khung Color: Mặc định chọn ICC Profile: Adobe RGB (1998)
Nhấn nút Save.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Tấm ảnh đã được lưu trữ dưới dạng file PSD, và duy trì những Layer trong các bước căn bản đã làm trong tấm ảnh.
Lưu ý: Nếu ảnh chưa được lưu trữ theo dạng file PSD thì những chỉnh sửa trong giai đoạn tới sẽ làm mất đi tất cả những Layer đã làm trong tấm ảnh.

Tiếp theo để hoàn tất một tấm ảnh

Trên hàng menu bar: Layer => Flatten Image
Trong panel LAYERS lúc này chỉ còn Background.
Chỉnh ảnh bằng Shadows Highlights

Trên hàng menu bar: Image => Adjustment => Shadows/Highlights…
Trong hộp thoại Shadows/Highlights có ba khu vực: Shadows – Highlights – Adjustments.
Trong khu vực Shadows:
Amount: Tỷ lệ sáng đưa vào ảnh. Măc định là 35 %.
Tonal Width: Cường độ sáng đưa vào ảnh. Măc định là 50 %.
Radius: Khu vực cường độ sáng đưa vào ảnh. Mặc định là: 30px.
Trong khu vực Highlights:
Amount: Tỷ lệ tối đưa vào ảnh. Măc định là: 0 %
Tonal Width: Cường độ tối đưa vào ảnh. Măc định là: 50 %
Radius: Khu vực cường độ tối đưa vào ảnh. Mặc định là: 30px
Trong khu vực Adjusments:
Color Correction: Mặc định là: +20
Midtone Contrast: Tỷ lệ cường độ sáng đưa vào vùng xám ảnh. Măc định là: 0
Trường hợp không thấy những Option nêu trên, vì chưa chọn Show More Options.
Theo ảnh trong bài khu vực Shadows:
Amount: Đưa tỷ lệ về 0%.
Trong khu vực Adjusments:
Midtone Contrast: Đưa lên 10%
Nhấn OK sau khi đã hoàn tất.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Chỉnh ảnh bằng Match Color

Trên hàng menu bar: Image => Adjustment => Match Color…
Trong hộp thoại Match Color: Khu vực Image Options có ba thanh trượt để điều chỉnh ánh sáng và mầu cho hình ảnh.
Luminance: Tăng giảm tỷ lệ ánh sáng trong mầu sắc.
Color Intensity: Tăng giảm cường độ sáng của mầu sắc.
Fade: Giảm cường độ màu và ánh sáng cho ảnh, thanh trượt này chỉ áp dụng được khi chọn Neutralize (Dung hoà ánh sáng và mầu sắc giúp tách biệt từng mầu rõ ràng hiện có trong ảnh). Thường thì không sử dụng tiện ích này ngoại trừ tấm ảnh bị một mầu nào khống chế, như hơi bị vàng, đỏ, xanh, tím (hiện tượng color cast)
Tấm ảnh gặp trường hợp trên, sau khi tăng hoặc giảm tỷ lệ ánh sáng Luminance và tỷ lệ Color Intensity, dùng chuột chọn tiện ích Neutralize, thanh Fade mặc định là 0 = Tỷ lệ Neutralize can thiệp vào ảnh 100%, kéo thanh Fade lên 25 – 50 – 75 – 100 = Giảm tỷ lệ Neutralize can thiệp vào ảnh, và chọn một thông số cho tấm ảnh ở độ mầu đẹp nhất (100 có nghĩa là tỷ lệ Neutralize không can thiệp vào ảnh % nào)
Theo ảnh trong bài trong khung Image Options: Luminance: 110 – Color Intensity: 105 – dùng chuột chọn tiện ích Neutralize – Fade 80
Nhấn OK.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Viet Pham

 

Additional information

Search