Sử dụng Photoshop CS5 (phần 2)

Bước 3: Sử dụng Curves (chỉnh độ sáng tối)

Trên hàng thứ nhất trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Curves.
Trong panel LAYERS có một layer mới Curves 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Curves
Trong hộp thoại Curves chia ra làm ba điểm trên đường gạch chéo: Black point (điểm phía dưới) – Gray point (điểm chính giữa) – White point (điểm phía trên)
Phía trái có 3 ống nhỏ nước dùng lấy mẫu đen, gray hoặc trắng trong tấm ảnh.
Black point dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ sáng trong vùng tối. White point dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ sáng trong vùng sáng. Gray point thường bị black và white point điều chỉnh, hay được dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ trong vùng xám.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Dùng Black point nâng tỷ lệ sáng trong vùng tối, nhưng trong vùng sáng vẫn giữ nguyên tỷ lệ ánh sáng.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Dùng White point hạ tỷ lệ sáng trong vùng sáng, Black point nâng tỷ lệ sáng trong vùng tối, Gray point thường được Black và White point điều chỉnh.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Dùng Gray point nâng tỷ lệ sáng trong vùng xám, hai điểm Black và White point cùng tăng sáng theo Gray point.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Ngoài cách chỉnh một lúc cả ba channel RGB, còn có thể chỉnh cho từng channel mầu một, bằng cách chọn trong khu vực Channel:
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Hoặc dùng chương trình đã chỉnh sẵn trong khu vực Curves:
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo ảnh trong bài, Black point giảm thật nhẹ sáng trong vùng tối, White point nâng nhẹ tỷ lệ sáng trong vùng sáng.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Curves) sang bước kế tiếp

Bước 4: Sử dụng Exposure (chỉnh thời gian phơi sáng)

Trên hàng thứ nhất trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Exposure.
Trong panel LAYERS có một layer mới Exposure 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Exposure.
Trong hộp thoại Exposure có 3 thanh kéo:
Exposure: Chỉnh thêm hoặc giảm thời gian phơi sáng.
Offset: Chỉnh ánh sáng hoà trộn cùng mầu sắc.
Gamma: Chỉnh Sắc độ ánh sáng và mầu.
Phía trái có 3 ống nhỏ nước dùng lấy mẫu đen, gray hoặc trắng trong tấm ảnh.
Theo ảnh trong bài kéo hai thanh Exposure và Offset. Exposure: -0.15 (giảm thời gian phơi sáng) Offset: -0.0025 (giảm ánh sáng trong mầu sắc) (theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Exposure) sang bước kế tiếp.

Bước 5: Sử dụng Vibrance (tăng hoặc giảm sắc độ của mầu sắc )

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Vibrance.
Trong panel LAYERS có một layer mới Vibrance 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Vibrance.
Trong hộp thoại Vibrance có 2 thanh kéo:
Vibrance: Chỉnh tỷ lệ mầu sắc.
Saturation: Hoà trộn ánh sáng vào mầu sắc.
Theo ảnh trong bài tăng nhẹ sắc độ của mầu sắc: Vibrance: + 5 (tăng tỷ lệ mầu sắc). Saturation: + 5 (tăng sáng trong mầu sắc)
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Vibrance) sang bước kế tiếp.

Bước 6: Sử dụng Hue/Saturation (tinh chỉnh mầu sắc)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Hue/Saturation.
Trong panel LAYERS có một layer mới Hue/Saturation 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Hue/Saturation.
Trong hộp thoại Hue/Saturation có sáu mầu: Reds –Yellows – Greens – Cyans – Blues – Magentas, có thể chọn từng mầu để điều chỉnh hoặc chọn Master để điều chỉnh một lần sáu mầu (tuỳ theo từng tấm ảnh).
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo ảnh trong bài chọn Master: Phía dưới khung Master có ba thanh trượt: Hue – Saturation – Lightness.
Hue: Dùng chọn mẫu mầu mới cho toàn hình, để mặc định.
Saturation: + 5 Tăng nhẹ cường độ tất cả mầu hiện có trong hình.
Lightness: Tăng hoặc giảm sáng của mầu trong hình, để mặc định.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Ngoài ra còn có thể dùng chương trình đã chỉnh sẵn bằng cách chọn trong khu vực Hue/Saturation:
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Hue/Saturation) sang bước kế tiếp.

Bước 7: Sử dụng Color Balance (hoà trộn mầu sắc)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Color Balance.
Trong panel LAYERS có một layer mới Color Balance 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Color Balance.
Trong hộp thoại Color Balance có sáu mầu bên trong ba thanh trượt:
Thanh trượt trên cùng có mầu: Cyan – Red
Thanh trượt giữa có mầu: Magenta – Green
Thanh trượt dưới cùng có mầu: Yellow – Blue
Một tấm ảnh chúng ta có thể thêm vào hay bớt đi những mầu sắc để thể hiện rõ những đặc tính riêng biệt trong tấm ảnh, hoà trộn mầu sắc qua việc kéo ba thanh trượt.
Khi kéo thanh trượt trên cùng về hướng trái mầu Cyan, có nghĩa là thêm mầu Cyan vào tấm ảnh thì hiệu ứng bớt đi mầu Red sẽ xuất hiện trong tấm ảnh, hoặc kéo thanh trượt trên về hướng phải mầu Red, có nghĩa là thêm mầu Red vào tấm ảnh thì hiệu ứng bớt đi mầu Cyan sẽ xuất hiện trong tấm ảnh. (hai thanh trượt phía dưới cũng được áp dụng theo nguyên lý này)
Nhưng trước khi kéo chỉnh những thanh trượt phải xác định hoà trộn mầu sắc trong khu vực nào của tấm ảnh: Trong Shadows của ảnh, Midtones hay trong vùng Highlights.
Trong khu vực Tone: Ba tiện ích xác định ba vùng mầu trong tấm ảnh:
Shadows – Midtones – Highlights: Xác định và chọn một vùng mầu sau đó mới chỉnh các thanh trượt, khi đã hoàn tất một vùng mầu, tiếp tục chọn thêm vùng mầu khác và chỉnh các thanh trượt (tuỳ theo từng tấm ảnh).
Theo ảnh trong bài Tone: Chọn vùng mầu Midtones.
Thanh trượt trên cùng thêm mầu Red và bớt mầu Cyan = +2. Thanh trượt thứ hai mầu Green và mầu Magenta giữ mặc định = 0. Thanh trượt dưới cùng thêm mầu Blue và bớt mầu Yellow = +4
Hai vùng mầu Shadows – Highlights không thay đổi giữ mặc định.
(setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo tấm ảnh trong bài hai vùng mầu Shadows – Highlights giữ mặc định.
Đóng bảng hiện hành (Color Balance) sang bước kế tiếp.

Viet Pham

 

Additional information

Search